Categories
Eveniment Solidarity Call

Open Call – Feminist Gathering in Kaunas

The collective around the Center Emma (Kaunas) is organizing a feminist gathering between the 24th and the 26th of August. We publish here their call for contributions, hoping that as many comrades as possible will join the event. The social center seeks to bring together a broader progressive social network, popularize anti-authoritarian ideas, cultivate mutual-support and autonomous politics.  The social center is named after the well known anarchist Emma Goldman to commemorate her young days spent in Kaunas.

EN (Lithuanian version below)

European Union is experiencing a “refugee crisis”, followed by increased right wing (fascist) sentiments, meanwhile the Eastern Bloc is as ever wallowing in turmoil between a threat of territorial invasion by Russia, a cultural invasion from the West and the “barbarians” from the East. From all these perspectives gender comes into the horizon: if taken from the perspective of Russia, feminists become enemies of the state and spies or dummies used by hostile forces; in case of the West or European Union the term gender becomes something that contradicts the national values; and regarding the “barbarians”, we are seen as overly sensitive and hysteric, as Lithuania has supposedly already solved the problems of gender inequality.

Lithuanian politicians are attempting to mimic Hungarian and Polish government rhetoric, defending what they call true “European values“, based on nationalist agenda and conservatism. The institution of traditional Lithuanian family is presented as authentic, chaste salvation, connecting and nurturing all aspects of potential national prosperity.

Dangerously, as is also the case with Fidesz and Law and Justice parties’ politics, Lithuanian Peasants and Greens are attempting to use the demographic schtick for incentivizing the attack on women’s rights. While in Lithuania we still have the right to abortion, there are constant attempts to outlaw it. Every year the representatives of Church together with the active pro-life supporters from parliament and NGOs are repeatedly trying to put out the law on restricting abortions. Moreover, under the current government, laws, aiming to improve women’s and LGBT* situation aren’t even being debated and a general discourse of conservatism is being communicated to the public.

So how do we talk about gender, about feminism in our societies in EE? How do we protect and improve women’s situation and situation of all those, under attack by the neo-conservativism? What are the main challenges to organize against the emergent and already prominent Right? What can we learn from past feminist movements and how can expand and strengthen our current resistance?

We are inviting you to the three-day gathering on 24, 25 and 26 of August to analyse factual and explore potential ways of resistance. Our aim is to facilitate what we, the fragmented feminist, human rights and LGBT* movements in Lithuania and the neighbouring countries, rarely have time and resources for – reflection of our actions, cooperation building and creating strategies for future fights.

You are welcome to propose topics or academic texts, short essays, your own writings or even films for wider discussions where you will be the main moderator. We are going to organize some closed and some public sessions related to the main topics (below) and your proposals. In closed sessions we will also talk about the possibilities to create a network for feminists in Eastern Europe and what is the right point to proceed with our common resistance. The gathering will happen in Kaunas’ Social Center “Emma”. We will be able to provide you with food and accommodation; however, we will not be able to reimburse your traveling expenses*.

Main topics but be free to expand it as far as it relates to feminist movements and the situation in Eastern Europe:

  • Different feminist actions and movements against the Right in EE (herstories and narratives).
  • Nationalist discourse in EE: between the great Family (Nation) and the great Evil (Other).
  • Anti-feminist, Right-wing and Neoliberal Socioeconomic Developments in Eastern Europe.
  • What are the prospects of feminism in EE? How can we organize and resist neoliberal fascism together and what strategies should we use to reach our aims?

In order to organize the program for the workshop we would appreciate if you send us your proposals by July 1st. Your input is highly appreciated, your experience and thoughts in the event are also enough, thus if you want to participate in the discussions without taking part in suggesting/organizing, please write us a notice by the same date.

Send the proposals and other inquiries to: femeeconference@gmail.com

* Of course, we don’t exclude trans or pro-sexwork feminists.

*If your financial situation is critical and you wish to participate in any way possible, let us know.

Lithuanian

Atviras šaukimas feminisčių* susitikimui

Europos Sąjunga išgyvena vadinamąją „pabėgėlių krizę“ ir to pasekoje stiprėjančias dešiniąsias (fašistines) nuotaikas. Tuo pačiu Rytų Europa, kaip jau mums įprasta, blaškosi tarp Rusijos teritorinės invazijos grėsmės, kultūrinės Vakarų invazijos ir „barbarų“ iš rytų. Žiūrint iš kiekvienos perspektyvos, lyties klausimas tampa problematiškas. Rusijos grėsmės atžvilgiu feministės tampa valstybės priešėmis, tyčia arba iš neišmanymo remiančiomis priešiškas valstybei jėgas; Vakarų ir Europos Sąjungos įtakos atveju, lytis tampa „genderizmu“, prieštaraujančiu nacionalinėms vertybėms; ir galiausiai, diskurse apie pabėgėlius – „barbarus“, į mus žiūrima kaip į perdėtai jautrias ir isteriškas, nes Lietuva neva jau yra pasiekusi lyčių lygybę.

Lietuvos politikai, mėgdžioja Vengrijos ir Lenkijos vyriausybių retoriką ir kalba apie  vadinamąsias “tikrąsias Europos vertybes”, grįsdami jas nacionalistine agenda ir konservatyvizmu. Tradicinė Lietuvos šeima pristatoma kaip autentiškas ir tyras išganymas, skatinantis visus potencialius valstybės gerovės aspektus.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partija, kaip ir Fidesz Vengrijoje bei Tvarkos ir teisingumo partija Lenkijoje, pavojingai naudoja demografinius argumentus moterų teisių suvaržymams grįsti. Lietuvoje dar turime teisę į legalų abortą, deja, ją nuolat bandoma suvaržyti. Katalikų bažnyčios atstovai kartu su abortų priešininkais Seime ir nevyriausybinėmis organizacijomis nuolat bando įstatymu uždrausti abortus. Negana to, jau esami įstatymai, skirti gerinti moterų ir LGBT* asmenų padėtį nepasiekia net diskusijų lygmens, o visuomenė yra nuolatos “šeriama” konservatyvizmu.

Taigi, kaip Rytų Europoje kalbėti apie lytį ir apie feminizmą? Kaip galime apsaugoti ir pagerinti moterų ir visų tų, kuriuos marginalizuoja neo-konservatyvizmo banga, situaciją? Kokie yra pagrindiniai organizavimosi prieš jau stiprias arba vis stiprėjančias dešiniąsias jėgas iššūkiai? Ko galime pasimokyti iš ankstesnių feministinių judėjimų ir kaip galime išplėtoti ir sustiprinti esamą pasipriešinimą?

Mūsų trijų dienų susitikime, rugpjūčio 24, 25 ir 26 dienomis, kviečiame jus analizuoti esamus judėjimus ir ieškoti naujų pasipriešinimo būdų. Mūsų tikslas yra suteikti galimybę tam, kam feminizmo, žmogaus teisių ir LGBT* judėjimai Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse retai turi laiko ir išteklių – mūsų veiksmų analizei, bendradarbiavimo stiprinimui ir bendram efektyvių strategijų kūrimui.

Jūs galite pateikti savo temas, akademinius tekstus, trumpas eses arba jūsų pačių parašytus tekstus, taip pat galite teikti filmų pasiūlymus. Pasiūlydamos, jūs taip pat sutinkate trumpai pristatyti turinį ir su mūsų pagalba moderuoti diskusiją. Tiek viešų, tiek uždarų diskusijų sesijos bus susijusios su pagrindinėmis žemiau išvardintomis temomis ir su jūsų pasiūlymais. Uždarose sesijose mes daugiau diskutuosime apie rytų Europos regiono feminisčių vienijimosi ir organizavimosi galimybes bei  problemas. Susitikimas vyks socialiniame centre „Emma“ Kaune. Kadangi susitikimas yra organizuojamas be jokių papildomų finansavimo šaltinių, mes negalėsime apmokėti jokių jūsų asmeninių išlaidų (nakvynės, kelionių išlaidos), išskyrus maitinimą dirbtuvių metu*.

Taigi pagrindinės temos, kurias jūs galite laisvai papildyti, jei tik jos siejasi su feministiniais judėjimais ir nekokia moterų situacija rytų Europos regione:

  • Istorijos ir naratyvai apie skirtingų šalių feministinius veiksmus ir judėjimus šiandien rytų Europoje.
  • Nacionalistinis diskursas: tarp didžiosios Šeimos (tautos/nacijos) ir didžiojo Blogio (Kito).
  • Antifeministinė, dešinioji ir neoliberali socioekonominė raida tavo šalyje arba bendros tendencijos rytų Europoje.
  • Kokios feminizmo perspektyvos RE? Kaip mes kartu galėtume organizuotis ir priešintis neoliberaliam fašizmui ir kokias galėtume taikyti strategijas tikslams įgyvendinti?

Dėl susitikimo programos sudarymo mes būtume labai dėkingos, jei savo pasiūlymus jūs mums atsiųstumėte iki Liepos 1 – mos dienos. Reiktų pabrėžti, jog pasiūlymai nėra būtini, mums pakanka jūsų patirties ir noro dalyvauti diskusijose, reikia tik parašyti, jog norėtumėte dalyvauti iki tos pačios nurodytos datos.

Pasiūlymus, klausimus ir pranešimus dėl dalyvavimo siųskite el. paštu: femeeconference@gmail.com

*į susitikimą yra kviečiamos tiek už trans teises, tiek už sekso paslaugų teikėjų teises kovojančios feministės

*jei jūsų finansinė situacija tikrai kritiška ir dėl to negalėtumėte dalyvauti susitikime, parašykite mums, gal ką nors sugalvosime.